Datum semináře: Čtvrtek  20.02.2020 
Název semináře: Nájem a prodej nemovitostí, bytů a nebytových prostor v praxi územních samosprávných celků Nakládání s nemovitými věcmi (pozemky, byty, prostory k podnikání) v praxi obcí v roce 2020 – se zaměřením na aktuální změny právní úpravy a aktuální rozhodovací praxi soudů 
Město: Pardubice 
Variabilní symbol: 200205 
Místo semináře: Pardubice – Hotel Labe, Masarykovo náměstí 2633 (Pardubický salonek, I. patro – přes restauraci) 

» Přihlásit se na tento seminář

Nájem a prodej nemovitostí, bytů a nebytových prostor v praxi územních samosprávných celků

Nakládání s nemovitými věcmi (pozemky, byty, prostory k podnikání) v praxi obcí v roce 2020 - se zaměřením na aktuální změny právní úpravy a aktuální rozhodovací praxi soudů

 

Seminář je určen pro:  starosty, místostarosty, tajemníky, úředníky, vedoucí úředníky ÚSC, do jejichž působnosti spadá problematika nakládání s nemovitými věcmi

 

Seminář se zabývá praktickými zkušenostmi s aplikac í aktuální právní úpravy oblasti nakládání s nemovitými věcmi, byty a prostory k podnikání v občanském zákoníku, včetně jeho novelizací, a dále právní úpravou odpovědnosti zastupitelů za nesprávné rozhodnutí (novela zákona o obcích s účinností od 1. 1. 2018)

 

Seminář se také zabývá praktickými zkušenostmi s aplikací zákona č. 340/2015 Sb.,  o registru smluv, a důsledky jeho novelizace provedené zákonem č. 249/2017 Sb. a zákonem č. 177/2019 Sb. (účinnost od 1. 11. 2019)

 

Pozornost bude věnována také praktickým zkušenostem s ochranou osobních údajů v rámci procesu nakládání s nemovitými věcmi s ohledem na nařízení GDPR.

 

Účastníci semináře budou rovněž seznámeni s aktuálními výkladovými stanovisky a aktuální judikaturou v oblasti nakládání s nemovitými věcmi dle občanského zákoníku a zákona o obcích.

 

Seminář je zaměřen zejména na rozbor příkladů z praxe obcí v následujících oblastech:

 

1. Praktické zkušenosti s dopadem novel občanského zákoníku a zákona o obcích do oblasti nakládání s nemovitými věcmi

 

2. Povinnosti vyplývající ze zákona o registru smluv po jeho novelizacích - jaké smlouvy zveřejňovat, výjimky z povinnosti zveřejnění, následky nezveřejnění

 

3. Pravomoci rady, zastupitelstva a starosty při nakládání s nemovitým majetkem,  odpovědnost zastupitelů za nesprávné rozhodnutí po 1. 1. 2018

 

4. Zveřejnění záměru nakládání s majetkem obce - jak správně postupovat při zveřejnění záměru, nejčastější chyby v praxi a jak jim předcházet,

 

5. Jak správně postupovat při schvalování smluv příslušnými orgány obce:

Osobní údaje v procesu nakládání s nemovitými věcmi dle nařízení GDPR,

Nájemní a pachtovní smlouva,

Smlouva o právu stavby,

Kupní smlouva,

Změny v oblasti převodu inženýrských sítí a pozemních komunikací (vymezení tzv. liniových staveb),

Věcná břemena (služebnosti),

Pravidla pro nabývání a prodej nemovitých věcí obcemi ve veřejné dražbě,

Možnosti delegace pravomocí při schvalování smluv.

 

6. Převod nemovitostí - jaké náležitosti musí obsahovat kupní smlouva a jaké jsou doporučené, projednání v příslušných orgánech obce a postup při jejím sjednávání, předkupní právo v oblasti spoluvlastnictví po 1. 1. 2018 v praxi

 

7. Obecný nájem, nájem bytu a domu, nájem prostor sloužících podnikání - změny v oblasti nájmu bytu zvláštního určení, kdy je možné se odchýlit od zákona, postup obce při sjednávání smluv, zakázaná ujednání ve smlouvě

 

8. Práva a povinnosti vyplývající z nájemního a pachtovního vztahu v občanském zákoníku - změny v oblasti jistoty na zajištění nájemného (co s úrokem), podnájem, podnikání nájemce, chování zvířat v bytě, sousedské spory, právo na přednostní nabytí bytu nájemcem, právní úprava běžné údržby a drobných oprav bytu

 

9. Přechod a dědění nájmu bytu, převod nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi podnikateli, možnosti postoupení smlouvy

 

10. Nájemné, pachtovné a možnosti zvyšování nájemného v občanském zákoníku, jaké lze uplatnit sankce, problematika kvitance 


11. Jak správně postupovat při zániku nájemního a pachtovního vztahu, praktický rozbor náležitostí výpovědi a jednotlivých výpovědních důvodů v aktuální judikatuře, doručování, jak zabránit prolongaci, výpověď bez výpovědní doby v rozhodovací praxi soudů, náhrada za převzetí zákaznické základny v praxi


12. Aktuálně připravované změny legislativy (připravovaná novela občanského zákoníku a zákona o obcích), dotazy, diskuse

 

 

                     Lektor:          JUDr. David Škvařil, LL.M.

odborník na problematiku práv k nemovitostem ve veřejné správě

 

Místo konání:        Pardubice - Hotel Labe, Masarykovo náměstí 2633

                               (Pardubický salonek, I. patro - přes restauraci)        

Datum konání:       20. února 2020

Začátek :                9:00 h - předpokládané ukončení 14:00 h  (prezence od 8:30 h)

Smluvní cena za školení celkem:   2 200,- Kč/ účastník

                              (písemné materiály, občerstvení, oběd)

 

Účastníci obdrží akreditované osvědčení 

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky