Datum semináře: Čtvrtek  21.06.2018 
Název semináře: Nájem a prodej nemovitostí, bytů a nebytových prostor v praxi územních samosprávných celků Nakládání s nemovitými věcmi (pozemky, byty, prostory k podnikání) v praxi obcí v roce 2018 – se zaměřením na aktuální změny právní úpravy a aktuální rozhodovací praxi soudů 
Město: Liberec 
Variabilní symbol: 180604 
Místo semináře: Liberec – Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3  

» Přihlásit se na tento seminář

Nájem a prodej nemovitostí, bytů a nebytových prostor v praxi územních samosprávných celků

Nakládání s nemovitými věcmi (pozemky, byty, prostory k podnikání) v praxi obcí v roce 2018 - se zaměřením na aktuální změny právní úpravy a aktuální rozhodovací praxi soudů

 

Seminář je určen pro:  starosty, místostarosty, tajemníky, úředníky, vedoucí úředníky ÚSC, do jejichž působnosti spadá problematika nakládání s nemovitými věcmi

 

Seminář se zabývá praktickými dopady novely občanského zákoníku provedené zákonem č. 460/2016 Sb. a novely zákona o obcích provedené zákonem č. 257/2017 Sb.  do oblasti nakládání s nemovitými věcmi, byty a prostory k podnikání a dále novou právní úpravou odpovědnosti zastupitelů za nesprávné rozhodnutí (novela zákona o obcích provedená zákonem č. 99/2017 Sb. - účinnost od 1. 1. 2018)

 

Seminář se také zabývá praktickými zkušenostmi s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a důsledky jeho novelizace provedené zákonem č. 249/2017 Sb.

 

Pozornost bude věnována také dílčím aspektům ochrany osobních údajů v rámci procesu nakládání s nemovitými věcmi s ohledem na nařízení GDPR.

 

Účastníci semináře budou rovněž seznámeni s aktuálními výkladovými stanovisky a aktuální judikaturou v oblasti nakládání s nemovitými věcmi dle nového občanského zákoníku a zákona o obcích.

 

Seminář je zaměřen zejména na rozbor příkladů z praxe obcí v následujících oblastech:

 

1. Změna občanského zákoníku provedená novelou č. 460/2016 Sb. a změna zákona o obcích provedená novelou č. 257/2017 Sb. a jejich praktické dopady do oblasti nakládání s nemovitými věcmi

 

2. Nové povinnosti vyplývající ze zákona o registru smluv po jeho novelizaci - jaké smlouvy zveřejňovat, výjimky z povinnosti zveřejnění, následky nezveřejnění

 

3. Pravomoci rady, zastupitelstva a starosty při nakládání s nemovitým majetkem, novinky v oblasti odpovědnosti zastupitelů po 1. 1. 2018

 

4. Zveřejnění záměru nakládání s majetkem obce - jak správně postupovat při zveřejnění záměru, nejčastější chyby v praxi a jak jim předcházet,  

 

5. Jak správně postupovat při schvalování smluv příslušnými orgány obce:

 

  • Nájemní a pachtovní smlouva,
  • Smlouva o právu stavby,
  • Kupní smlouva,
  • Změny v oblasti převodu inženýrských sítí a pozemních komunikací (nové vymezení tzv. liniových staveb),
  • Věcná břemena (služebnosti),
  • Pravidla pro nabývání a prodej nemovitých věcí obcemi ve veřejné dražbě,
  • Možnosti delegace pravomocí při schvalování smluv.

 

 

6. Převod nemovitostí - jaké náležitosti musí obsahovat kupní smlouva a jaké jsou doporučené, projednání v příslušných orgánech obce a postup při jejím sjednávání, změny předkupního práva v oblasti spoluvlastnictví od 1. 1. 2018

 

7. Obecný nájem, nájem bytu a domu, nájem prostor sloužících podnikání - změny v oblasti nájmu bytu zvláštního určení, kdy je možné se odchýlit od zákona, postup obce při sjednávání smluv, zakázaná ujednání ve smlouvě

 

8. Práva a povinnosti vyplývající z nájemního a pachtovního vztahu v novém občanském zákoníku změny v oblasti jistoty na zajištění nájemného (co s úrokem), podnájem, podnikání nájemce, chování zvířat v bytě, sousedské spory, právo na přednostní nabytí bytu nájemcem, právní úprava běžné údržby a drobných oprav bytu


9. Přechod a dědění nájmu bytu, převod nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi podnikateli, možnosti postoupení smlouvy

 

10. Nájemné, pachtovné a možnosti zvyšování nájemného v novém občanském zákoníku, jaké lze uplatnit sankce, problematika kvitance

 

11. Jak správně postupovat při zániku nájemního a pachtovního vztahu, praktický rozbor náležitostí výpovědi a jednotlivých výpovědních důvodů, doručování, jak zabránit prolongaci, výpověď bez výpovědní doby v rozhodovací praxi soudů, náhrada za převzetí zákaznické základny v praxi

 

12. Aktuálně připravované změny legislativy, dotazy, diskuse 

 

Lektor:          JUDr. David Škvařil, LL.M.

odborník na problematiku práv k nemovitostem ve veřejné správě

 

Místo konání:        Liberec - Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3

                           (Salonek Roald Amundsen)

 

Datum konání:      21.  června 2018

Začátek :              9:00 h - 14:00 h  (prezence od 8:30 h)

Smluvní cena za školení celkem:   2 200,- Kč/ účastník

                                                   (písemné materiály, občerstvení, oběd)

 

Účastníci obdrží akreditované osvědčení  po ukončení semináře 

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky