Datum semináře: Úterý  13.03.2018 
Název semináře: OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ NOVINY se zaměřením na GDPR - jak se dotýká tvůrců obecních a městských zpravodajů - propojení zpravodaje se sociálními sítěmi - komunální volby a postavení zpravodaje v předvolebním období 
Město: Praha 
Variabilní symbol: 180308 
Místo semináře: Praha - Hotel Krystal, J. Martího 2, Praha 6 - Veleslavín 

» Přihlásit se na tento seminář

OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ NOVINY   

se zaměřením na GDPR - jak se dotýká tvůrců obecních a městských zpravodajů - propojení zpravodaje se sociálními sítěmi - komunální volby a postavení zpravodaje v předvolebním období

Určeno pro:    úředníky, kteří se podílí na tvorbě zpravodajů, šéfredaktory, redaktory

                       obecních a městských zpravodajů, starosty a místostarosty obcí a měst

Program:

 

1.  Přehled právních předpisů, které se týkají vydávání zpravodajů obcí a měst a jaké  povinnosti pro vydavatele z nich plynou: 

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na novelu z roku 2013

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a změny, které přináší GDPR

Zákon č. 89/2012 Sb., - Občanský zákoník

Zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 40/1995 Sb. ve  znění pozdějších předpisů o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání;

 

2.   Zásady pro vydávání zpravodaje, aplikace tiskového zákona do místních podmínek  

Organizační směrnice, která aplikuje tiskový zákon do konkrétních podmínek obce a města, coby vydavatele zpravodaje, periodického tisku samosprávného územního celku. 

Konkrétní ukázky těchto „Zásad" z různých měst a obcí a diskuse nad základními problémy - je nutné tyto „Zásady" mít?, kdo je jejich navrhovatelem a schvalovatelem, jejich závaznost a právní dosah, statut redakční rady, složení redakční rady

 

3.  Náměty na nové rubriky, jak zaujmout i mladé čtenáře - propojení zpravodaje se sociálními sítěmi, příklady z praxe

Zpravodajství z jednání rad a zastupitelstev obcí - jak postupovat při zveřejňování osobních údajů v souvislosti s GDPR

Společenská rubrika - zveřejňování jmen jubilantů, vítání občánků apod. v souvislosti s  GDPR

Dopisy čtenářů a ohlasy na články - právní nárok na zveřejnění, kdo může rozhodnout o tom, zda bude či nebude článek zveřejněn apod.

Zveřejňování fotografií - kdy je a kdy není nutný souhlas fotografované osoby atd.

Inzerce a reklama - odpovědnost za obsah reklamy a inzerce. Inzerce politických stran v předvolebním období.

 

4.  Komunální volby a postavení zpravodaje v předvolebním období

Zveřejňování článků zastupitelů, prezentace politických stran ve zpravodaji apod.

 

5. Zpravodaj a sociální sítě

Komunikační strategie obcí a měst, silné a slabé stránky jednotlivých komunikačních nástrojů a jejich vzájemné propojení, příklady z praxe

 

6.  Prezentace zpravodajů účastníků semináře, jejich vyhodnocení a diskuse  

Vezměte  sebou, prosím, Vaše zpravodaje na ukázku

                              Lektorka:

Mgr. Helena SEDLÁČKOVÁ

praxe - šéfredaktorka zpravodaje s dlouholetou praxí  ve veřejné správě,

novinářka a žurnalistka, poradkyně a konzultantka v oblasti tvorby zpravodajů 

Místo konání:        Praha - Hotel Krystal, J. Martího 2, Praha 6  - Veleslavín  

                             (učebna č. 164 -  přízemí)

Metrem - trasa A, Veleslavín  nebo po ul. Evropská, zastávka Nad Džbánem, zpět cca 100 m a po pravé straně uvidíte Hotel Krystal, parkování u hotelu)

Datum konání:      13. března 2018

Začátek:               9:00 h -  předpokládané ukončení  14:00 h (prezence od 8:45 h)

Smluvní cena za školení celkem:  2 000,- Kč/ účastník

                           (písemné materiály, občerstvení, oběd)

 

Účastníci obdrží akreditované osvědčení  

Soubory ke stažení:


Partneři:   Svatba BrnoSvatební šaty BrnoDřevěná schodiště BrnoGramofonové desky